Algemene voorwaarden  Promotax

  Artikel 1. Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Promotax en de hierna te noemen: “gebruiker” en een Wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken.
  Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van de inhoud en de nakoming van alle tussen Promotax en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarbij Promotax al dan niet krachtens de haar door een concessiegever verleende rechten – reclameruimten en of reclamemiddelen ter beschikking stelt, voor zover daarvan niet in de tekst wordt afgeweken. Promotax wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
  Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst
 • Alle aanbiedingen en offertes van Promotax zijn geheel vrijblijvend en opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 • Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging door Promotax van een order of opdracht van de opdrachtgever, Dan wel door verzending van een op deze order of opdracht betrekking hebbende factuur door Promotax
 • Alle door promotax verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens wordt door promotax naar beste weten van de betrokken werknemer opgegeven, doch bindt dit haar niet.
 • Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts) personen worden aangeduid, zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit een overeenkomst.
  Artikel 4. Duur van de overeenkomst
 • De overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, uit de aard van de overeenkomst anders voort vloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 • Eventuele levering geschiedt zonder nadrukkelijk schriftelijke afwijking van de algemene voorwaarden af bedrijf van gebruiker. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen gebruiker bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van gebruiker op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomt op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
  Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
 • Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinden rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schade vergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie, van aangevraagde surséance van betaling of faillissement van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds te betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van gebruiker op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
  Artikel 6. Prijzen
  • Alle door Promotax geoffreerde en/of met de opdracht gever overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met uitvoering van de overeenkomst.
  • Promotax behoudt zich het recht voor de prijzen genoemd in de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks naar boven of naar beneden aan te passen. Daarnaast geldt dat indien na het sluiten van de overeenkomst de inkoopprijs of een ander kostprijs bestanddelen verhoogd wordt, promotax gerechtigd is de verhoging naast de overeengekomen of aangepaste prijs aan de opdrachtgever door te berekenen.
  • Extra bewerkelijke ontwerpen, schetsen tekeningen en of modellen, ondeugdelijke informatie drager en/ of databestanden, een ondeugdelijke wijzen van aanlevering van door de opdracht gever aan te leveren materialen of producten alsmede alle soortgelijke toelevering die promotax tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan zijn bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, vormen steeds grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
  • Promotax gaat de Overeenkomst aan onder uitdrukkelijk voorbehoud van het recht plaatsing van een bepaalde reclame-uiting op ieder moment te weigeren, omdat de door de Opdrachtgever ter plaatsing aangeboden uiting qua tekst, afbeelding en/ of boodschap naar het oordeel van Promotax hetzij (a) een gerede kans loopt in strijd te worden geacht met de openbare orde, de goede zeden, enig ter plaatse geldend overheidsbesluit, andere bij of krachtens de wet geldende bepalingen, de Overeenkomst, enig recht van enige derde, en/ of de NRC, hetzij (b) controversieel, schokkend, confronterend, smakeloos, aanstootgevend of anderszins maatschappelijk ongepast is, dan wel een politieke, religieuze of levensbeschouwelijke strekking heeft.
  Artikel 7. Uitvoering
 • Promotax zal de Reclameruimte en/of Reclamemiddelen beschikbaar stellen overeenkomstig de in de Overeenkomst vermelde termijn van uitvoering. De opgegeven termijn is niet te beschouwen als een zogenaamde fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering dient de Opdrachtgever Promotax binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk in gebreke te stellen.
 • In geval sprake is van een tekortkoming van Promotax en opdrachtgever heeft Promotax conform (de hierboven benoemde punt) tijdig in gebreke gesteld, staat het (uitsluitend) ter keuze van Promotax om de opdrachtgever dan wel compensatie aan te bieden in de vorm van reclameruimte dan wel in de vorm van schadevergoeding/restitutie.
 • In geval Promotax Reclamemiddelen ter beschikking stelt, geldt dat afwijkingen tussen de geleverde reclamemiddelen en het ontwerp nimmer grond kunnen vormen voor korting, opschorting, ontbinding van de overeenkomst en/ of schadevergoeding indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn. Promotax is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen en/of fouten die in de goedgekeurde en/ of gecorrigeerde ontwerpen door de Opdrachtgever onopgemerkt zijn gebleven.
 • In geval de overeenkomst (mede) betreft terbeschikkingstelling van reclameruimte op/aan een of meer vervoermiddelen, is Promotax ter zake van de uitvoering van die overeenkomst niet aansprakelijk voor beperkte afwijkingen ten aanzien van de periode waarin de reclameruimte daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld. Een afwijking wordt in ieder geval geacht beperkt te zijn zolang deze niet meer dan 10% bedraagt.
    • Promotax zal het materiaal weergeven gedurende de in de opdracht vastgelegde periode en het materiaal daarna verwijderen, maar mag er voor kiezen dit op een later tijdstip te doen zonder kosten voor de Opdrachtgever.
    Artikel 8. Betaling
    • Alle afgesloten overeenkomsten dienen 50% vooraf aanbetaald te worden en de resterende 50% na aflevering.
    • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch, indien de datum van plaatsing van de reclame waarop de factuur betrekking heeft eerder plaatsvindt dan de bedoelde termijn van 14 dagen, uiterlijk vóór de plaatsing van deze reclame.
    • Betaling dient uitsluitend te geschieden op de wijze als op de factuur aangegeven. Indien de Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de Opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd het recht van Promotax om volledige schadevergoeding op basis van de wet te vorderen.
    • Alle te maken wettelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Opdrachtgever en bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van rente verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Promotax om de daadwerkelijke schade te vorderen.
    • Promotax is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de Opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het door Promotax, om welke reden dan ook, niet (geheel) uitvoeren van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Promotax.
    • Promotax en de Concessiegever zijn niet aansprakelijk voor schade door beschadiging, verlies of verwijdering en/ of buitengebruikstelling van reclamemiddelen en/of reclameruimte en evenmin voor schade door het aanbrengen of afnemen daarvan, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Promotax. De Opdrachtgever vrijwaart Promotax en de Concessiegever voor vorderingen van derden deswege.
    • De Opdrachtgever garandeert dat met de door of vanwege de Opdrachtgever aangeleverde en/ of aangebrachte Reclamemiddelen welke verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs-, merk- en/ of enige andere rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Promotax – zowel in als buiten rechte – voor alle aanspraken die derden in verband met inbreuken op intellectuele- en/ of industriële eigendomsrechten en daarmee verband houdende rechten, rechten met betrekking tot onrechtmatige handelen en/of enig ander recht, geldend kunnen maken.
    • In geen geval zal Promotax tot enige schadevergoeding gehouden zijn, die verband houdt met de uitvoering van enige Overeenkomst, die het door de Opdrachtgever aan Promotax verschuldigde bedrag van de betreffende Overeenkomst overtreft.
    • De Opdrachtgever vrijwaart Promotax in ieder geval voor elke aanspraak, al dan niet van derden, welke meer bedraagt dan het bedrag bedoeld in het voorgaande lid inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en eventuele verschuldigde rente.
    • Indien Promotax door Overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere (maar niet beperkt tot) brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, uitval van vervoersmiddelen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, (werk) stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege,
  niet of niet tijdig in staat is een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Promotax het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
   • De Opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van een Overeenkomst over te gaan en/ of schadevergoeding van Promotax te vorderen.
   •   Artikel 9. Aansprakelijkheid
      • Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
      • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
      • Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
      • De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
      • Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
      Artikel 10. Risico-overgang
      • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
      Artikel 11. Vrijwaring
      • De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te st aan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
      Artikel 12. Intellectuele eigendom
      • Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
      Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
      • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toep asselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
    De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  Artikel 14. Overmacht
      • Onder overmacht in de zin van de Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen, doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen.
      • Promotax is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voort vloeiend uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.
      • Indien Promotax door Overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere (maar niet beperkt tot) brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, uitval van vervoersmiddelen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, (werk) stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege,niet of niet tijdig in staat is een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Promotax het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van een Overeenkomst over te gaan en/ of schadevergoeding van Promotax te vorderen.
  Artikel 15. Vertrouwelijkheid
       • Elke partij inclusief de intermediair van elke partij zal vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie van de andere partij in acht nemen. Vertrouwelijke informatie mag niet worden gebruikt, openbaar gemaakt of gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. Vertrouwelijke informatie van Promotax betreft maar is niet gelimiteerd tot de inhoud van de opdrachtbevestiging waaronder de tarieven en voorwaarden alsmede productontwikkeling of productspecificaties.
  Artikel 16. Toepasselijk recht en competentie
       • Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
       • Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/ of te sluiten Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  Artikel 17. Slotbepalingen
       • Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst.
       • Partijen zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en/ of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Partijen zullen een dergelijke toestemming niet zonder genoegzame reden weigeren.
       • Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden Promotax slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
       • Indien één of meer van de bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige
bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan. Partijen zullen in dat geval jegens elkaar gehouden zijn de ongeldige bepalingen in onderling overleg te vervangen voor nieuwe bepalingen waarvan de strekking zoveel mogelijk dient overeen te komen met hetgeen de partijen oorspronkelijk bij het stuk van de Overeenkomst hebben beoogd. -Al hetgeen vermeld of geplaatst in de brochures is onder voorbehoud van druk- en of zetfouten. Promotax behoudt zich het recht voor om op basis hiervan andere tarifering te hanteren. Er kunnen daarmee dan ook geen rechten ontleend worden aan hetgeen gesteld in de brochures.